2 volumes

ImprimerE-mail
Les deux derniers volumes de la collection Cultura catalana à tarif réduit.
Prix ​​de vente30,00 €
Remise
Résumé du livre

Offre spéciale pour l'achat simultané des 2 derniers numéros de la collection

Aspectes de la literatura de Catalunya del Nord
Aspects de la littérature de Catalogne du Nord
A.F.C.
Coordinateurs : C. Lagarde, M. Berthelot, M. Grau

Collection Cultura Catalana
Travaux/Treballs
Articles en français et en catalan (non traduit)


Oferim aquí al lector una panoràmica inèdita de la literatura nord-catalana en català, des de l’Edat Mitjana fins aviu, i una sèrie d’aportacions que, sota el signe de la cruïlla cultural entre França, Occitània i “el Sud” (els altres Països Catalans), van conformant la semblança de la producció literària de la majoria de les grans figures contemporànies.

Nous offrons ici au lecteur une vision panoramique inédite de la littérature nord-catalane en catalan, du Moyen-Âge à nos jours, et une série de contributions qui, sous le signe du carrefour culturel entre France, Occitanie et « le Sud » (les autres Pays catalans), éclairent la production littéraire de la plupart des grandes figures contemporaines.

Détail des articles:
Christian Lagarde : Una aproximació a la literatura de llengua catalana a la Catalunya del Nord
August Bover : Cap als nous segles de lletres nord-catalanes : un balanç global des del XXI
Joan Ferrer & Francesc Feliu : Traduir la Bíblia en català des de França : Maties Delcor i la seva traducció del llibre de Daniel
Josep Marqués Meseguer : L’offensive des tercios castillans sur la ville de Perpignan selon le polémiste Charles Sorel dans La Deffence des Catalans
Carme Oriol & Emili Samper : Compartint imaginaris : una mirada sobre la literatura popular nord-catalana
Núria Camps Casals : Exuperi de Prats de Molló : difusor i biògraf de Jacint Verdaguer. Un apunt biobibliogràfic
Miquela Valls Robinson : Josep Sebastià Pons i la cançó popular
Marie Grau : À l’ouest d’Éden. Henri Guiter, linguiste, poète, «fou du langage»
Michel Bourret Guasteví : La sorra era calenta : una visió illenca del paisatge rossellonès a la poesía d’en Gumersind Gomila
Mònica Güell : Espace et territoire dans l’oeuvre de Jep Gouzy
Jordi Julià : La inscripció del territori. El paisatge nordcatalà a la poesia de Jordi Pere Cerdà
Françoise Jouanna : La narration post-moderne nord-catalane et occitane
Abel Carretero Ernesto : Joan Daniel Bezsonoff i la identitat nord-catalana : Un país de butxaca com a exemple

ET

Qüestions de llengua a la Catalunya Nord
Questions sur la langue en Catalogne du Nord
AFC
sous la direction de Christian Lagarde et Martine Berthelot
Collection Cultura Catalana, section Travaux/Treballs

La qüestió de la vitalitat i del futur de la llengua i de la seva varietat nord-catalana és la temàtica d’aquest volum col·lectiu.
Basant-se en biografies, treballs de camp o estudis de textos, es considera des del punt de vista lingüístic, dialectològic i lexicogràfic, des d’aquell de les representacions de la llengua i de la cultura, de la sociolingüística i de l’ensenyament, i també de la traducció.

La question de la vitalité et de l’avenir de la langue et de sa variété nord-catalane constitue la thématique de ce volume collectif.
En se basant sur des biographies, des travaux de terrain ou des études de textes, on l’aborde sous l’angle de la linguistique, de la dialectologie et de la lexicographie, des représentations de la langue et de la culture, de la sociolinguistique et de l’enseignement ainsi que de la traduction.

Détail des articles :

Christian Lagarde, Introducció

Una singularitat lingüística nord-catalana ?

Michel Adroher, Pierre Fouché catalaniste

Antoni Mas i Miralles, Aproximació a l’estudi lingüístic del Flos sanctorum

Claudi Balaguer, El passat simple a la Catalunya del Nord

Esteve Clua, La distància lingüística de les varietats nord-catalanes a partir de les dades del COD

Immaculada Fàbregas i Alegret, Futur de la llengua catalana en territori septentrional a través de la neologia lèxica

Representar la llengua i la cultura

Joan Fontana i Tous i Xus Ugarte i Ballester, Après l’enquesta, lo goig ne resta. Representació paremiològica (comparada amb occità i francès) de la Catalunya del Nord a l’enquesta digital “Els refranys més usuals de la llengua catalana”

Francesc Feliu, Sobre els models lingüístics que arriben al poble. Una mirada als càntics missionals difosos al Rosselló al segle XVIII

Narcís Iglésias, La llengua de Catalunya Nord als ulls dels exiliats catalans del sud

Natàlia Carbonell Ros, Identitat i alteritat en un moment de ruptura: anàlisi de la correspondència popular de l’exili republicà del 1939.

AnnabeL Gràcia & Ramon Sistac, Fronteres administratives, fronteres lingüístiques, fronteres mentals. El cas del català a la regió de Ponent i l’Alt Pirineu

Míriam Almarcha París, Catalunya Nord i Andorra. Identitat i ignorància compartides?

Quin futur per la llengua?

Joan Peytaví Deixona, Praxi actual de la toponímia a la Catalunya del Nord : entre normativització, normalització i patrimonialització

Francesc Bernat i Baltrons, Una aproximació als usos i les ideologies lingüístiques de les famílies francocatalanes del Principat

Alà Baylac Ferrer, Condicions i reptes per assegurar la transmissió lingüística del català a Catalunya Nord al segle XXI

Luc Bonet, Le catalan et l’école en Roussillon, 1700-1951 : panorama historique et épistémologique

Alba Pérez-Xaus, L’ensenyament en català a la Catalunya del Nord

Florència Caillis-Bonet, La “didactisation” des alternances : un renouveau pour l’enseignement en classe bilingue français-catalan

Chrystelle Burban, La transmissió d’una identitat minoritzada a l’escola. El cas de la identitat catalana a l’escola Arrels

Entorn de la traducció

Joaquim Sala-Sanahuja, Joan Borrell, escriptor de frontera

Eusebi Coromina Pou & Claude-Brigitte Carcenac, La traducció al francès de La Plaça del Diamant per Bernard Lesfargues i Pere Verdaguer. Fraseologia i lèxic col·loquials d’origen religiós

Fabrice Corrons, Plurilinguisme et traduction en scène. L’exemple du théâtre catalan actuel